Oval Tavern, Croydon

02/06/2019 13:00 Free
Matt Skelton / Giacomo Smith Quartet Jazz in the Afternoon

09/06/2019 13:00 Free
Renato D’Aiello Quartet Jazz in the Afternoon

16/06/2019 13:00 Free
Clare Hirst & Claude Deppa Quartet Jazz in the Afternoon

23/06/2019 13:00 Free
Tony Woods Project Jazz in the Afternoon

25/06/2019 13:00 Free
Steve Waterman Quartet Tuesday Jazz

30/06/2019 13:00 Free
Christian Brewer Quartet Jazz in the Afternoon